Статут Фундації Дослідження Лемківщини

 

СТАТТЯ I.


НАЗВА, ГЕОГРАФІЧНА ОБЛАСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 1.    Назвою організації є: Фундація Досліджень Лемківщини, Інк. (The Lemko Research Foundation, Inc.) Скорочення ФДЛ використовується в даному статуті у тому ж значенні, як і “Фундація Досліджень Лемківщини, Інк.”, і вказує на Фундацію Досліджень Лемківщини. Інк.

Розділ 2.    Географічною областю діяльності корпорації є, головним чином, штат Нью-Йорк, але діяльність ФДЛ включає також інші території США і території за межами США.

Розділ 3.    Офіс корпорації розташовується в громаді, де проживає президент або секретар, або в місці, визначеному Національною радою.

СТАТТЯ II.


ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ

Розділ 4. Фонд ФДЛ створено з метою:

 • a) сприяти вивченню та дослідженню історії, літератури, культури, мистецтва та традицій українського народу лемківського походження та досліджувати різноманітні проблеми та питань, пов’язані з етнографічною українською групою лемків шляхом організованих дискусій, дослідницьких груп, семінарів, симпозіумів, конференції та інших відповідних та законних зборів з метою збереження ідентичності та культурної спадщини цієї групи;
 • б) забезпечувати фінансовою та моральною допомогою студентів, що безпосередньо чи опосередковано залучені до дослідження лемків;
 • в) вступати у відносини з науковими, науково-дослідними та академічними інститутами, залученими до вивчення історії та культури лемків, підтримувати ці відносити, а також співпрацювати з такими інституціями, обмінюватися інформацією та результатами досліджень;
 • г) поширювати інформацію щодо історії, культури та традицій  лемків,шляхом фінансування публікацій у бюлетенях та журналах, фінансування видавництва книг та інших матеріалів, а також поширювати інформацію за допомогою аудіовізуальних засобів, включаючи лекції та виставки, з метою збагачення інтелектуального життя Америки цією інформацією.

Розділ 5.   Функцією ФДЛ є розвиток ідентичності українців лемківського походження шляхом досліджень та вивчення їх історичного та культурного походження, незалежно від місця проживання, релігійних чи політичних уподобань та приналежності,  з метою ефективного досягнення цілей організації.

СТАТТЯ III.


ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Розділ 6.          ФДЛ складається з:

 • a) постійних членів;
 • б) членів/благодійників;
 • в) меценатів

Розділ 7.          Постійними членами зазначеної організації є фізичні особи та організації, що безоплатно передали суму в $100.00 (сто доларів США) або більше цієї суми на цілі зазначеної організації.
Розділ 8.          Членами/благодійниками зазначеної організації мають бути фізичні особи та організації, що безоплатно передали суму в 500.00$ (п’ятсот доларів США) або більше цієї суми  на цілі зазначеної організації.

Розділ 9.          Меценатами зазначеної організації є фізичні особи та організації, що безоплатно передали суму в 1000.00$ (тисячу доларів США) або більше цієї суми на цілі зазначеної організації.
Розділ 10.        Членами ФДЛ є особи віком від 18 років і організацій, зацікавлені в цілях ФДЛ.
Розділ 11.        Після надання заяви та сплати членських внесків члени організації ухвалюються Правлінням.
Розділ 12.        В будь-який час член ФДЛ вправі відмовитися від свого членства,  за умови письмового повідомлення  про відмову від членства, поданого Правлінню за шістдесят (60) днів до фактичного  скасування членства.
Розділ 13.        Член ФДЛ, якого було виключено рішенням Правління ФДЛ має право звернутися до Загальних Зборів Членів ФДЛ.

СТАТТЯ IV.


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФДЛ

Розділ 14.         Керівними органами ФДЛ є:

 • а) Загальні Збори Членів
 • б) Правління
 • в) Науково-консультативна рада
 • г) Контрольна комісія
 • д) Товариський суд

Розділ 15.         Вищим органом ФДЛ є Загальні Збори Членів.

Розділ 16.         Загальні Збори скликатимуться Правлінням раз на чотири роки, наприкінці календарного року.

Розділ 17.         Час, місце і порядок денний Загальних Зборів Членів ФДЛ Правління повідомлятиме кожному члену ФДЛ і українській пресі  принаймні за 30 днів до проведення зазначених Загальних Зборів.

Розділ 18.         Загальні Збори Членів:

 • а) заслуховують підсумкові звіти Правління, Науково-консультативної ради, Наглядового комітету та Арбітражного комітету;
 • б) ратифікують та вносять зміни до Статуту;
 • в) обирають посадових осіб до Правління, Науково-консультаційної ради, Наглядового комітету та Арбітражного комітету;
 • г) обирають почесних членів, які були рекомендовані Правлінням;
 • д) розглядають апеляції членів, яких може бути виключено;
 • е) ухвалюють бюджет;
 • є) приймають рішення що до ліквідації ФДЛ.

Розділ 19.         Поки не буде обрано Голову, Загальні Збори ФДЛ відкриває Президент ФДЛ.

Розділ 20.         Президіум, обраний Загальними Зборами Членів ФДЛ, керує роботою Загальних Зборів. Президіум складається з Голови, заступника голови та секретаря.

Розділ 21.         Кожен член ФДЛ має один голос, який зобов’язаний подавати особисто та не за дорученням.  Кожна організація-член ФДЛ бере участь у діяльності ФДЛ через свого представника – фізичну особу, що сама є членом ФДЛ.

 Розділ 22.         Кворум складається з однієї третини (1/3) членів ФДЛ.

 Розділ 23.         У випадку відсутності кворуму,  Загальні Збори Членів відбуваються на одну годину пізніше, в тому ж місці і з таким самим порядком денним, незалежно від кількості членів, присутніх на зборах.

Розділ 24.         Рішення приймаються більшістю голосів усіх присутніх членів, за винятком рішень про ліквідацію ФДЛ та внесення поправок до Статуту ФДЛ.

 Розділ 25.         Засідання Загальних Зборів Членів скликає Правління. У разі необхідності спеціальних засідань, такі засідання скликаються Правлінням разом с Наглядовим комітетом або на письмову вимогу 1/3 членів ФДЛ.

ПРАВЛІННЯ

Розділ 26.         Правління несе відповідальність за всю ділову діяльність ФДЛ між Загальними Зборами.

 Розділ 27.         Правління складається з наступних членів:

 • а) Президент
 • б) Заступник президента
 • в) Секретар
 • г) Скарбник
 • д) Відповідальний за зв’язки з громадськістю
 • е) Від одного до десяти членів Правління

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ’ЯЗКИ

a) Президент:

Правління очолює Президент ФДЛ. Всі засідання проводяться відповідно до правил та процедур засідання. Президент ФДЛ підписує всю офіційну кореспонденцію Фундації і має вирішальний голос в разі рівної кількості голосів з будь-якого питання, по якому проводилось голосування.

б) Заступник президента:

Перший заступник президента виконує обов’язки Президента, якщо останній не в змозі виконувати їх через відсутність, усунення або смерть. Додатково він відповідає за зв’язки ФДЛ з іншими організаціями та підприємствами і завжди допомагає Президенту у виконанні його обов’язків.

в) Секретар:

Додатково до виконання всіх обов’язків, які можуть бути делеговані йому Президентом, Правлінням або Загальним Збором Членів, Секретар виконує наступні обов’язки: відповідає за канцелярію ФДЛ, відповідає за точність складання документів членів ФДЛ а також протоколів зустрічей Правління.

г) Скарбник:

Обов’язки Скарбника ФДЛ: відповідає за складання звітів про всі отримані та витрачені грошові кошти, а також сучасність цих звітів, підготовку фінансових звітів, що будуть надані Правлінню та Загальним Зборам членів, і планування кампаній зі збору кошт. Скарбник, разом з Президентом і Секретарем, має право завіряти підписом  всі типи  квитанцій та чеків, приймати чеки і т. і. Всі реєстраційні книги, що веде Скарбник, мають бути у будь-який час доступні для перевірки. Наприкінці роботи на посаді, Скарбник передає всі записи та реєстраційні книги ФДЛ своєму наступнику.

д) Відповідальний за зв’язки з громадськістю:

Обов’язками Відповідального за зв’язки з громадськістю є просування, реклама та інші заходи для створення образу Фундації, що сприятиме її розвитку, при цьому даний образи має бути чесним і правдивим.

е) Від одного до десяти членів Правління:

Члени Правління  (від одного до десяти) виконують обов’язки, які можуть бути делеговані їм Президентом, Правлінням або Загальними Зборами Членів.

 

Розділ 28.    Якщо член Правління не в змозі виконувати свої обов’язки у зв’язку з особливими обставинами, відставкою, смертю або усуненням, новий член Правління призначається більшістю голосів Правління. Кількість призначених членів не може перевищувати п’ятдесяти (50) відсотків від загального числа членів Правління.
Розділ 29.    Для усунення члена Правління  від його посадових обов’язків достатньо 2/3 від більшості голосів Правління ФДЛ.
Розділ 30.    Правління зустрічається принаймні раз в році.  За необхідності Президент  ФДЛ скликає спеціальні засідання Правління.

 

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА

Розділ 31.      Науково-консультативна рада складається з кількості членів від п’яти   (мінімум) до десяти (максимум), призначених  Загальними Зборами терміном на два роки.  З цих членів ради (від 5 до 10 осіб) обираються Голова, Заступник голови та Секретар.

 Розділ 32.      Якщо один із зазначених вище членів Науково-консультативної ради не в змозі виконувати свої обов’язки через відставку, виключення або інші обставини, новий член ради, що його замінить,  призначається більшість голосів Науково-консультативної ради.

 Розділ 33.      Обов’язком Науково-консультативної ради є консультування Загальних Зборів Членів та Правління щодо таких питань:

 • a) обрання напрямку (історія, література, і т. і.) українознавства кафедри університету, що буде створюватися;
 • б) обрання університету, де буде створено кафедру;
  в) обрання тем з українознавства для дослідницьких цілей, підручників та інших публікацій англійською мовою;
 • г) обрання університету, де буде створено Інститут вивчення лемків;
  д) створення Інституту, зокрема визначення його структури;
 • е)підтримка Інституту і надання йому допомоги у розвитку програм та заходів;
 • є) обрання тем для досліджень і публікацій про українських лемків

КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

Розділ 34.      Контрольна Комісія складається принаймні з трьох, але не більше ніж з п’яти членів, обраних Загальними Зборами. Контрольна Комісія обирає серед своїх членів Голову, заступника голови та секретаря.

 Розділ 35.      Обов’язки наглядового комітету: перевіряти діяльність Правління та Науково-консультативної ради та надавати відповідні звіти.

 Розділ 36.      Перевірка та аудит усіх бухгалтерських книг здійснюється Наглядовим комітетом так часто, як він вважає за потрібне, але не рідше одного разу на рік.

 Розділ 37.      Звіти зі своїми висновками Наглядовий комітет передає Загальним Зборам Членів.

 Розділ 38.      Члени Наглядового комітету мають право приймати участь у засіданнях Правління та інших органах ФДЛ у якості консультантів.

ТОВАРИСЬКИЙ СУД

Розділ 39.        Товариський Суд складається принаймні з трьох, але не більше ніж з п’яти членів, обраних Загальними Зборами. Комітет обирає з-проміж своїх членів Голову, заступника голови та секретаря.

 Розділ 40.        Арбітражний комітет виконує наступні обов’язки:

а) вислуховує та виносить постанови з суперечок і непорозумінь в межах організації;
б) вислуховує та виносити постанови з питань оскарження від членів, що були виключені зі складу ФДЛ Загальними Зборами Членів.
в) надає авторитетну інтерпретацію Статуту.

СТАТТЯ V.

ФІНАНСИ

Розділ 41.         Фінансові ресурси ФДЛ складають:

 • a) членські внески:
 • б) добровільні внески ті пожертвування;
 • в) дотації та пожертвування від благодійних організацій і приватних осіб:
 • г) прибуток від видавничої діяльності;
 • д) прибуток від бенкетів, концертів, громадських зустрічей, тощо.

 Розділ 42.         Правління, за вказівками Загальних Зборів Членів та під контролем Наглядового Комітету, адмініструє усі кошти. Ці кошти страхуються та інвестуються, а відсоток від вкладеного капіталу використовується лише на цілі, вказані в Розділі 4 (а) та (б)

СТАТТЯ VI.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Розділ 43.         Зміни до цього Статуту можуть бути внесені за ініціативою будь-якого члену Фундації, але зазначені зміни має ратифікувати 2/3 (дві треті) більшості від голосів присутніх членів на Загальному Зборі Членів ФДЛ.

 

ЛІКВІДАЦІЯ ФДЛ

Розділ 44.           Для ліквідації ФДЛ необхідна згода 3/4 (трьох четвертих) більшості від голосів членів Загальних Зборів Членів,  зібраних на звичайному чи спеціальному засіданні, за умовою, що повідомлення про ліквідацію ФДЛ надсилалося разом з повідомленням про проведення засідання.

Розділ 45.
Після розпуску ФДЛ та ліквідації усіх її боргових зобов’язань, власність та активи, що залишились, мають бути передані організації, яку призначають Загальні Збори Членів, але тільки за умови, що ця організація має таке право, відповідно до Сертифікату про інкорпорацію  Фундації Досліджень Лемківщини, Інк.